ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ  ПРАКТИК у Стрийському фаховому коледжі

Уже чимало років Стрийський фаховий коледж Львівського національного аграрного університету є  закладом освіти, який забезпечує високу якість освіти та професійну мобільність випускників на  ринку праці шляхом запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання. Концепція, якої дотримується навчальний заклад у своїй діяльності, спрямована на підвищення якості освіти. Сьогодні коледж готує фахівців на базі 9 та 11 класів, а також за ОКР «Кваліфікований робітник» за 9 спеціальностями. Поряд з іншими спеціальностями, спеціальності  «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська  справа та страхування» є надзвичайно важливими і потрібними на ринку праці. У процесі підготовки майбутніх фахівців неабиякого значення в коледжі надається організації навчального процесу, а саме поєднанню різних видів навчальних занять: заняття на виробництві, проведення практичних робіт, навчальних та виробничих практик з фахових дисциплін.

Сьогодні бухгалтер – це фахівець, без якого не може повноцінно функціонувати підприємство. Це пов’язано з тим, що саме він володіє всією важливо необхідною інформацією, пов’язаною з роботою підприємства, може провести якісний аналіз і планування його діяльності, є надійним радником керівників і власників підприємств.

У сучасних умовах вимоги до цих фахівців є досить високими. Бухгалтери та фінансисти повинні мати ґрунтовні знання, а також «сильний розум, який переслідує практичні цілі». Великий вчений Аристотель відмічав, що «розум полягає не тільки в знаннях, але й в умінні використовувати знання на практиці». Тому особливу увагу слід звернути на практичну підготовку майбутніх спеціалістів.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у  навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання навчальної практики – ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок  із загально професійних та спеціальних дисциплін. Практичне навчання здійснюється викладачами спеціальних дисциплін. Навчальні практики проводяться в навчальних та комп’ютерних лабораторіях  із використанням сучасної техніки та економічних показників господарств району та області. Поставлена вимога забезпечується при використанні автоматизованих систем їх обробки за допомогою комп’ютерної програми «1С: Підприємство 8.0». Використання засобів автоматизації у навчальній практиці з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень у реальному підприємстві.

Важливою складовою навчальної практики також є проведення екскурсій до центру зайнятості, Пенсійного фонду, податкової  інспекції, казначейства, запрошення провідних фахівців установ на зустрічі зі студентами коледжу, під час яких обговорюються актуальні питання, що існують у галузях.

Нещодавно для студентів групи ОФ-31 коледжу було проведено виробниче заняття у кредитній спілці «Вигода» м. Стрия. Спілка створена у 1992 році, першою у незалежній Україні. Її діяльність спрямована на забезпечення українців доступними кредитами та надійними депозитами. Голова правління спілки,  Юрій Мокрицький, ознайомив студентів з історією створення кредитної спілки, розповів про те, що кооперація – це не просто кооператив як структура, а перш за все , процес зрілості і взаємодії між людьми, які в певний момент  бажають змінити життя на краще і спільно досягти високого рівня добробуту. Особливо студенти зацікавилися інформацією про світовий кооперативний сектор, який налічує понад 700 млн кооперативів у світі. З них сільськогосподарські складають 42%, фінансові – 30%, житлово-будівельні – 10%, споживчі – 7%, виробничі – 5% та енергетичні – 6%. Зустріч з працівниками кредитної спілки була змістовною і повчальною.

Отже, навчальна практика, яка проводиться в навчальному закладі, має на меті ознайомлення студентів з реальним процесом, у якому втілюються знання, які студенти здобули в процесі лекцій та семінарських занять. При цьому формується початковий етап майбутнього фаху, те, що повинен знати майбутній спеціаліст на нижчому етапі, щоб усвідомити це на вищому.

Ольга МОШ, викладач обліково-економічних дисциплін Стрийського фахового коледжу ЛНАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Його віра жива і діяльна. Тому й діла говорять гол

«Досягаєш те, у що віриш, до чого йдеш. Як? Ставте реальні прагматичні цілі. Працюйте для людей та за все дякуйте Богові»